شرکت آی تک ایساتیس با توجه به دارا بودن تجهیزات کالیبراسیون کلیه جریان سنج های سیالات (مایعات، گازها و گاز طبیعی) نسبت به طراحی و ساخت انواع صفحات اریفیس و ران کامل میترینگ طبق استانداردهای AGA و مخصوصاً اریفیس های مخصوص بخاراقدام نموده است.

با توجه به استاندارد بودن طراحی این نوع مقاطع و کالیبراسیون خشک اریفیس پلیت ها و کالیبراسیون کامل ران های اوریفیس با جریان هوا در آزمایشگاه های این شرکت، امکان ارائه سیستم های میترینگ از نوع اریفیس با دقت یک درصد مقدور می باشد.

همچنین با توجه به قیمت پایین این نوع سیستم ها با دوام طولانی مخصوصاً در مقاطع متوسط و بزرگ برای گاز طبیعی و سیالات گازی و به خصوص در حالتی که با استفاده از دستگاه خطی کننده و یا فلو کامپیوترهای انرژی استفاده گردد، این سیستم ها میتواند مصارف زیادی در صنایع داشته باشد.

این نوع سیستم ها در سیالات حامل انرژی حرارتی و با تجهیز به سیستم های فلو کامپیوتر انرژی می تواند علاوه بر فلو حجمی، فلو جرمی و حجم کل و وزن کل عبوری و همچنین انرژی عبوری و یا مصرفی را ارائه کند که این اندازه گیری ها با رنج پذیری 40 به 1 و یا بیشتر قابل ارائه می باشد.