آموزش و منابع

این شرکت با همکاری واحد آموزش شرکت افراح بعنوان اولین آزمایشگاه اکردیته کالیبراسیون کنتورهای سیالات گازی و گاز طبیعی اقدام به برگزاری دوره های تخصصی کالیبراسیون جریان دینامیک سیالات و دوره های کالیبراسیون میترهای جریان سیالات بصورت تئوری و عملی نموده است و بعنوان اولین مرکز کالیبراسیون قانونی گواهینامه های متعدد صلاحیت را از مراکز بین المللی و داخلی دریافت نموده است. همچنین این شرکت با توجه به رسالت خود در جهت پژوهش و گسترش علوم مترولوژی و کالیبراسیون نسبت به تهیه مقالات متعدد و در اختیار قراردادن آنها به علاقمندان احتمام می ورزد.