PRESSURE

فشار:

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار آی تک ایساتیس با به کار گیری تجهیزات مناسب تحت نظام مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون در کمیت فشار به شرح زیرمی باشد:

 

  • فشارسنج های تجهیزات تصحیح کننده و فلوکامپیوترهای تبادلاتی
  • ترازو و گیج های فشار و خلاء
  • مانومترهای فشار آب و جیوه
  • فشارسنج های مطلق و بارومتریک
  • فشارسنج های اختلاف فشاری
  • سوئیچ های فشار
  • ترانسمیتر و ترنسدیوسرهای فشار
  • ثبات های فشار
  • شیرهای اطمینان،شیرهای کنترل فشار و آزمون فشار شیرهای صنعتی (نیوماتیک و هیدروستاتیک)

 

 سرویس، تعمیر و تنظیم تجهیزات با تمامی پروتکل های موجود (هارت، فیلدباس، مودباس، پروفی باس و…)

                                                         hand pomp

pressure