TM

 

          این شرکت پس از انتقال تکنولوژی ساخت و کالیبراسیون انواع پیمانه های مرجع و پروینگ تانکهای وزنی و حجمی از همکاران اروپایی اقدام به کالیبراسیون کن های مرجع، پرووینگ تانک، لوپ پروور، بل پروور و مسترمیترهای گازی نیز نموده است که دارای تایید صلاحیت 17025 از نظام تائید صلاحیت ایران به شماره NACI/LAB/407  واندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران و دارای مجوز فعالیت از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی شده است و با تائید صلاحیت شرکت RMA آلمان می باشد.

 

  • پیمانه های معیار مرجع (Standard Test Measure) با عدم قطعیت کمتر از 0.02% از ظرفیت 1 الی 2000 لیتر  با طراحی منطبق بر استاندارد NIST 105-3 مخصوص کالیبراسیون انواع پرورها

 

  •  پروینگ تانکهای حجمی مرجع (Volumetric Proving Tank) ثابت و متحرک با عدم قطعیت کمتر از 0.05% از ظرفیت 1 الی 20000 لیتر  منطبق با استانداد API 4.4 مخصوص کالیبراسیون حجمی کنتورهای سیالات مایع

 

  • پروینگ تانکهای وزنی (Gravimetric Proving Tank) با عدم قطعیت بهتر از 0.02% از ظرفیت 1 الی 20000 کیلوگرم منطبق با استانداد API 5.6 مخصوص کالیبراسیون وزنی کنتورها با سیالات مختلف  

 

  • پکیج واتر درا (Waterdraw Package) با عدم قطعیت کمتر از 0.02% طبق استانداردAPI 4.9.2  تا ظرفیت کالیبراسیون جهت پرورهای حجمی تا ظرفیت 26000 لیتر حجم مبنا

 

  • پکیج واتر درا (Gravimetric Waterdraw Package) با عدم قطعیت کمتر از 0.01% طبق استاندارد API4.9.4 جهت کالیبراسیون پرورهای ظرفیت 20000 لیتر حجم مبنا

 

  • پکیج واتر درا (Master Method Waterdraw Package) طبق استانداردAPI 4.9.3  و با مرجع اولیه پروینگ تانک و مستر میتر با عدم قطعیت کل حجمی کمتر از 0.06% جهت پرورهای حجم پایه بالا

 

tank