محصولات ساخت این شرکت با برند آی تک ایساتیس شامل:

 1- اوریفیس پلیت و ران کامل اوریفیسی 

این شرکت با توجه به دارا بودن تجهیزات کالیبراسیون کلیه میترهای سیالات گازی و گاز طبیعی نسبت به طراحی و ساخت انواع اوریفیس پلیت و ران کامل میترینگ طبق استانداردهای AGA و مخصوصا اوریفیس های مخصوص گاز طبیعی تبادلاتی اقدام نموده است.


با توجه به استاندارد بودن طراحی این نوع مقاطع وکالیبراسیون خشک اوریفیس پلیت ها و کالیبراسیون کامل رانهای اوریفیس با جریان هوا در آزمایشگاههای این شرکت،  سیستمهای میترینگ اوریفیس تایپ امکان ارائه با دقت یک درصد با کاربرد تبادلاتی مقدور میباشد.

همچنین با توجه به قیمت پایین این نوع سیستمها با دوام طولانی مخصوصا در مقاطع متوسط و بزرگ برای گاز طبیعی و سیالات گازی و بخصوص در حالتی که با استفاده از دستگاه خطی کننده و یا فلو کامپیوترهای انرژی استفاده گردد، این سیستمها میتواند مصارف زیادی در صنایع داشته باشد.

این نوع سیستمها در سیالات حامل انرژی حرارتی و با تجهیز به سیستمهای فلو کامپیوتر انرژی میتواند علاوه بر فلو حجمی، فلو جرمی و حجم کل و وزن کل عبوری و همچنین انرژی عبوری و یا مصرفی را ارائه کند که این اندازه گیریها با رنج پذیری 40 به 1 و یا بیشتر قابل ارائه میباشد.

 

2- پیمانه های معیار و پروینگ تانک 

 

2-1-پیمانه های معیار مرجع با عدم قطعیت کمتر از %0.02 از ظرفیت 8 الی 1000 لیتر

2-2- پروینگ تانکهای مرجع ثابت و متحرک با عدم قطعیت کمتر از %0.05 از ظرفیت 20 الی 5000 لیتر

2-3-پکیج واتر درا با عدم قطعیت کمتر از % 0.02 طبق استاندارد API4.9.2  تا ظرفیت کالیبراسیون جهت پرورهای ظرفیت 16000 لیتر حجم مبنا

2-4-پکیج واتر درا با عدم قطعیت کمتر از % 0.006 طبق استاندارد API4.9.4  تا ظرفیت کالیبراسیون جهت پرورهای ظرفیت 4000 لیتر حجم مبنا

2-5- پکیج واتر درا طبق استاندارد API4.9.3  و با مرجع اولیه بروش وزنی با عدم قطعیت کمتر از %0.02 و بروش حجمی با عدم قطعیت کمتر از %0.05

 

3- اوریفیس  Compact Orifice ICO 51 

مشکلات اجرایی مختلفی شامل موارد زیر در تعویض و نصب اوریفیس پلیت و اوریفیس فلنچ وجود دارد که جذابیت استفاده از Compact Orifice را نمایان و بیشتر میکند:

 -کارکرد درست اوریفیس ران شامل رعایت مواردی درلوله های بالادست، پایین دست، فلنچها، گسکت ها، اوریفیس پلیت و نصب ترانسمیترها میباشد که خارج ازضوابط بودن هریک از این عوامل باعث خطای چند ده درصدی اوریفیس ران میباشد. این موضوع در آزمایشگاههای این شرکت درهنگام کالیبراسیون با جریان سیال بدفعات مشاهده است.

-برای بازرسی واستاندارد سازی اوریفیس رانهای نصب شده نیاز به ازخارج نمودن طولانی مدت خطوط میباشد که معمولا باعث تاخیر در نصب و بتعویق افتادن استاندارد سازی میباشد.

-حتی درصورت ساخت اوریفیس پلیت استاندارد، لوله ها و فلنچها نیز میبایست طبق استاندارد در کارخانه سازنده ساخته شود.

-نصب نمودن و هم مرکز نمودن اوریفیس پلیت طبق تلرانسهای استاندارد وگسکتها برروی خطوط نصب شده ومعمولا درارتفاع، که محورلوله ها دریک امتداد نیست معمولا غیر ممکن و یا بسیار سخت میباشد.

-امکان کالیبراسیون دقیق ابعادی درسایت با ابزارپرتابل و بدون تنظیم شرایط محیطی و درمحیط سایت بدون باز نمودن یکی از لاینها از محل نصب یا برش لوله معمولا امکان پذیرنیست

-امکان Flow calibration  اوریفیس پلیت و حتی با فلنچ درخطوط سیالات ومقایسه با مسترمیتربدون ساخت کامل اوریفیس ران عملا امکان پذیرنیست