اولین تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت NACI در زمینه کنتورها 

لیست کاتالوگ/فایل ها

1.   تاییدیه ISO45001 (فرمت: jpeg)
2.   تاییدیه ISO14001 (فرمت: jpeg)
3.   تاییدیه ISO9001 (فرمت: jpeg)
4.   تایید صلاحیت ملی (فرمت: jpg)
5.   تاییدیه دانش بنیان (فرمت: pdf)
6.   تایید صلاحیت اندازه شناسی قانونی سازمان استاندارد (فرمت: pdf)
7.   تایید صلاحیت اندازه شناسی قانونی سازمان استاندارد 2 (فرمت: pdf)

درصورت تمایل به دریافت کاتالوگ/فایلهای لیست فوق، فرم زیر را تکمیل نمایید سپس مستقیما فایلها باز و امکان دانلود میباشد.

فیلدهای اجباری (*)