تولیدات و فروش

این شرکت با توجه به دارا بودن تجهیزات کالیبراسیون کلیه میترهای سیالات گازی و گاز طبیعی نسبت به طراحی و ساخت انواع اوریفیس پلیت و ران کامل میترینگ طبق استانداردهای AGA و مخصوصا اوریفیس های مخصوص بخاراقدام نموده است.

با توجه به استاندارد بودن طراحی این نوع مقاطع وکالیبراسیون خشک اوریفیس پلیت ها و کالیبراسیون کامل رانهای اوریفیس با جریان هوا در آزمایشگاههای این شرکت،  سیستمهای میترینگ اوریفیس تایپ امکان ارائه با دقت یک درصد مقدور میباشد.

همچنین با توجه به قیمت پایین این نوع سیستمها با دوام طولانی مخصوصا در مقاطع متوسط و بزرگ برای گاز طبیعی و سیالات گازی و بخصوص در حالتی که با استفاده از دستگاه خطی کننده و یا فلو کامپیوترهای انرژی استفاده گردد، این سیستمها میتواند مصارف زیادی در صنایع داشته باشد.

این نوع سیستمها در سیالات حامل انرژی حرارتی و با تجهیز به سیستمهای فلو کامپیوتر انرژی میتواند علاوه بر فلو حجمی، فلو جرمی و حجم کل و وزن کل عبوری و همچنین انرژی عبوری و یا مصرفی را ارائه کند که این اندازه گیریها با رنج پذیری 40 به 1 و یا بیشتر قابل ارائه میباشد.