itech 

 

  • آموزش در خصوص تأمین استانداردها و مراجع کالیبراسیون در جهت راه اندازی آزمایشگاههای کالیبراسیون در صنایع و مراکز تحقیقاتی.

 

  • آموزش کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گاز طبیعی و سیالات گازی و مایعات و کنتورهای مختلف در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی.

 

  • آموزشهای تئوری و عملی در خصوص کالیبراسیون کمیتهای مختلف (فشار- دما) در محل صنایع و فلو گاز و مایعات بصورت تخصصی با برگزاری دوره های اختصاصی و عمومی.

 

  • برگزاری وبینار، سمینار و دوره های آموزشی با اساتید اروپایی در زمینه کمیت های تخصصی.

 

  •  برگزاری وبینار تخصصی در خصوص بازرسی، طراحی و خرید سیستم میترینگ با شرکت RMA و BellGass.