انواع دستگاه های ديگر در آزمايشگاه و همچنين كليه كميتهاي مختلف با همكاري و يا توسط آزمايشگاههاي مرجع كشور